• Kameralne przedszkole prowadzone przez kadrę z pasją. Umożliwiamy dziecku wszechstronny rozwój oraz wspieramy jego spontaniczną i twórczą aktywność.
  • Zajęcia dla dzieci już od 3 roku życia! Matematykę trzeba polubić :) zabawa poprzez ruch jest świetnym pomysłem na poznanie matematyki.
  • 1
  • 2

Statut

Statut
Niepublicznego Punktu Przedszkolnego
„Akademia Smyka” w Koninie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania ogólnodostępnej placówki oświatowej zwanej w dalszej części punktem przedszkolnym.
2. Punkt Przedszkolny używa pieczęci:
Akademia Smyka
Agnieszka Szczesiak
62-510. Konin
Ul. Poznańska 112
Tel. 724-13-99-55
NIP 665-270-57-70.

3. Siedziba punktu znajduje się pod adresem: 62-510. Konin ul. Poznańska 112. Tel. 724 13 99 55. email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Osobą prowadzącą punkt przedszkolny jest Agnieszka Szczesiak.
5. Nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
6. Do prowadzenia punktu przedszkolnego nie mają zastosowania przepisy
o działalności gospodarczej.
7. Prowadzenie punktu przedszkolnego ma charakter prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej

§ 2

Punkt przedszkolny działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 07.09.1991r., o systemie oświaty ( Dz. U z 2016 r. poz. 1943)
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz..U. z 2017 r. poz.59)
3. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
4. Ustawy z dnia 26.06.1974r., Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.)
5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r .
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ...(Dz. U.
z 2017 r., poz. 356).
6. Rozporządzenie MEN z 28.08.2017 w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. z 2017 poz. 1657)
7. Niniejszego statutu.
8. Wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozdział II
Cele i zadania punktu przedszkolnego.

§ 3.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach prawnych wydawanych na jej podstawie
§ 4.

1. Celem punktu przedszkolnego jest:
a. zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
b. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
2. Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
3. Punkt przedszkolny dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka, poprzez zajęcia prowadzone przez kadrę wewnętrzną jak i zewnętrzną.
4. Punkt przedszkolny stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy
i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
5. Zadaniem punktu przedszkolnego jest:
a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.
b. zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
c. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
d. przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN.
e. rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.
f. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
g. organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
h. organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna jak
i zewnętrzna) z zakresu kultury i sztuki
i. organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna jak
i zewnętrzna) specjalistycznych mających na celu rozwijanie zdolności matematycznych i technicznych dzieci.
j. organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna
i zewnętrzna) mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci.
k. organizowanie zajęć dodatkowych ( zarówno kadra wewnętrzna jak
i zewnętrzna) mających na celu kształtowanie wrażliwości wobec zwierząt i przyrody.

6. Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.
7. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Smyka specjalizuje się
w zajęciach matematycznych. W związku z tym przewiduje przeprowadzanie codziennie 15 minutowych zajęć matematycznych dla dzieci. Ponadto organizuje dodatkowe zajęcia specjalistyczne mające kształtować umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, matematyczno-fizycznych
i technicznych.
8. Punkt przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego na n/w warunkach:
a. na terenie punktu przedszkolnego na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia
b. rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.
c. czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
d. organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez właściciela placówki
e. opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez właściciela punktu przedszkolnego
9. W punkcie przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.
10. Punkt jest wyposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
11. Punkt przedszkolny w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
a. pomieszczenia do nauczania, wychowania i opieki;
b. pomieszczenia sanitarno - higienicznego i szatni;
c. placu zabaw;
d. posiłków

Rozdział III.
Organizacja punktu przedszkolnego
.
§ 5.
1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o projekt autorski, który jest powiązany z projektem podstawy programowej opracowany przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz program wychowania przedszkolnego ,,Odkryjmy Montessori jeszcze raz...’’.
2. Punkt przedszkolny funkcjonuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ Prowadzący.
3. Punkt przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku 10 godzin dziennie w godz. 7.oo – 17.oo Istnieje możliwość pozostawienia dziecka dłużej po uprzednim ustaleniu z opiekunem i za dodatkową opłatą.
4. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
5. Zajęcia wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym prowadzone są w jednej grupie liczącej do 25 dzieci.
6. Na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się tygodniowo minimum 15 godzin
7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez nauczycieli.
8. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny zajęć prowadzonych w Punkcie przedszkolnym.
9. Punkt przedszkolny może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
10. W okresach obniżonej frekwencji (ferie świąteczne, zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy) punkt przedszkolny może prowadzić zajęcia po wcześniejszym porozumieniu się z rodzicami dzieci.
11. Punkt przedszkolny jest otwarte od września do sierpnia (włącznie).
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.
12. Terminy przerw są ustalane na każdy rok przez właściciela punktu przedszkolnego do dnia 20-go grudnia roku poprzedzającego i są przedstawiane rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci.
13. Przerwy w pracy placówki wykorzystywane są na urlop, przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych.

§ 6
Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego.
1. Termin i sposób rekrutacji na dany rok szkolny określa organ prowadzący.
2. Warunkiem zapisania dziecka do punktu przedszkolnego jest wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest płatne jednorazowo na okres od września do sierpnia
3. Punkt przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (w ramach zajęć przedszkolnych).
4. Liczba miejsc w punkcie przedszkolnym ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi i wynosi :6' 5 osób.
5. Właściciel punktu przedszkolnego może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:

a. rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności
w wyznaczonym terminie),
b. dziecko nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż miesiąc,
c. dziecko nagminnie nie przestrzegało obowiązków zawartych w punkcie obowiązki wychowanków,

6. Placówka ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku braku porozumienia między rodzicami a placówką w kluczowych sprawach dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych.
7. Rozwiązanie umowy przez placówkę dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:
a. pisemne poinformowanie rodziców;
b. spotkanie z rodzicami;
c. w wypadku braku porozumienia przekazanie pisemnej informacji
o rozwiązaniu umowy.

Rozdział IV.
Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 7.
Wewnętrznymi organami punktu przedszkolnego są:
1. osoba prowadząca, pełniąca funkcję dyrektora punktu przedszkolnego
2. dyrektor punktu przedszkolnego
3. kadra pedagogiczna

§ 8
1. Punktem przedszkolnym zarządza właściciel.
2. W przypadku nieobecności w placówce właściciela, może go zastępować wyznaczony przez niego, nauczyciel punktu przedszkolnego. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.
3. Do kompetencji i zadań organu prowadzącego punkt przedszkolny należy:
a. nadawanie statutu punktu przedszkolnego i zapoznanie z nim pracowników i rodziców;
b. sprawowanie kontroli nad finansami przedszkola,
c. określanie czasu pracy

4. Dyrektor punktu przedszkolnego kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje punkt na zewnątrz oraz jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w punkcie przedszkolnym pracowników.
5. W punkcie przedszkolnym mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia
i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej
6. W punkcie przedszkolnym mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.
7. Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.

§ 9.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.
1. Dziecko przebywające w punkcie przedszkolnym jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie
z programem i planem zajęć
2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
3. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
4. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
5. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie właściciela
i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura
8. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
9. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników punktu przedszkolnego bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
10. W punkcie przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy
w nagłych wypadkach
11. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.
12. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, przepisów ruchu drogowego.

§ 10.
Obowiązki i zadania nauczycieli prowadzących zajęcia:
1. Współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez:
a. Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci
b. Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie przedszkolnym,
c. Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów
i niepowodzeń swojego dziecka
d. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
e. Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców,
w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,
f. Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi
g. Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze,
2. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola.
3. Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
4. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie
z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
5. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
6. Współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego
i podręczników.
7. Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
8. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,
9. Udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej,

§ 11.
Prawa nauczycieli :
Nauczyciel ma prawo do:
1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
2. Wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
3. Współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego
i podręczników, swobody wyboru metod realizacji programu.
4. Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
5. Stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
6. za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

Rozdział V
Wychowankowie punktu przedszkolnego.
§ 12.
1. Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
2. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w ramach jednorazowego wpisowego.
3. Wychowankowie mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji praw dziecka oraz przepisów oświatowych i niniejszego statutu a w szczególności do:
a. akceptacji takim jakie jest;
b. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
c. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
d. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
e. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
f. szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników;
g. bezpiecznych warunków pobytu w punkcie przedszkolnym, zaspakajania w miarę możliwości swoich potrzeb fizycznych
i psychicznych
h. interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienie;
i. wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu
i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach;
j. doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.
4. Wychowankowie/ dzieci mają obowiązek:
a. dbać i szanować swoją i cudzą własność;
b. dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;
c. traktować z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkie osoby, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
d. przestrzegać czystości;
e. nie krzywdzić siebie i innych;
f. nie urządzać niebezpiecznych zabaw;
g. nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie;
h. aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
i. zbierać zabawki i odkładać je na miejsce;
§ 13.
Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci.
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z punktu przedszkolnego osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie dostarczone jest właścicielowi placówki.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Rodzic ma obowiązek informować personel Akademii Smyka
o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do placówki . Chore dziecko nie zostanie przyjęte.

Rozdział VI.
Rodzice wychowanków

§ 14.
Rodzice mają prawo do:
1. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia
i wychowania ich dzieci.
2. Rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
3. Wsparcia ze strony nauczycieli punktu przedszkolnego i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych.
4. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływu, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy punktu przedszkolnego.
5. Spotkań z nauczycielami, które odbywają się dwa razy do roku (spotkania ogólne) oraz wg harmonogramu spotkań indywidualnych lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
6. Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym wyprzedzeniem, bez podania przyczyny.
§ 15
Rodzice mają obowiązek:
1. Poszanowania godności dziecka.
2. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu przedszkolnego.
3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w placówce.
4. Przestrzegania niniejszego statutu.
5. Wzmacniania wysiłków kadry nauczycielskiej skierowanej na wszechstronny rozwój wychowanków,
6. Informowania kadry o nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, oraz niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.
7. W przypadku rozwiązania umowy i rezygnacji z opieki rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem.
W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.
8. Rodzice dziecka przyjętego do przedszkola na nowy rok szkolny, którzy rezygnują z miejsca w punkcie przedszkolnym, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przeciwnym razie obowiązuje ich pokrycie kosztów do czasu złożenia takiej rezygnacji.
9. Angażowania się jako partner w działania placówki.
10. Informowania nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.

Rozdział VII.
Finanse punktu przedszkolnego.

§ 16
1. Źródła finansowania Akademii Smyka.
a. dotacje z budżetu Urzędu Miasta w Koninie,
b. opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do placówki,
c. fundusze unijne,
d. darowizny sponsorów na rzecz Organu Prowadzącego,
środki przeznaczone przez Organ Prowadzący,
2. Opłata za pobyt dziecka składa się z kilku części:
a. opłaty stałej (koszty określone przez osobę prowadzącą przedszkole).
b. opłaty za żywienie – catering (wysokość stawki żywieniowej ustalona przez właściciela),
c. jednorazowej opłaty wpisowej,
d. jednorocznej opłaty wyprawki,
3. Opłaty za punkt przedszkolny rodzice dokonują gotówką
w placówce do 5 dnia każdego miesiąca z góry. Pakiety są niepodzielne
i ważne w miesiącu zakupu.
4. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców ustalana jest przez Organ Prowadzący.
5. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.
6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom zgłaszającym nieobecność przysługuje zwrot kosztów żywienia, w przypadku gdy zgłoszenie następuje minimum jeden dzień roboczy wcześniej.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 17.
1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w punkcie przedszkolnym w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć.
2. W dzienniku zajęć wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, datę i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/opiekunów
i adresy ich zamieszkania, numery telefonów. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć przeprowadzanie zajęcia dydaktyczno-wychowawczych w danym dniu.
4. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 18.

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
2. Statut nadaje placówce organ prowadzący. On też jest władny wprowadzać zmiany w jego treści.
3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a. udostępnienie Statutu poprzez Dyrektora placówki w biurze Dyrektora
b. opublikowanie na stronie internetowej punktu przedszkolnego (dla rodziców i innych osób zainteresowanych),
4. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 29.11.2017r.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

.

Organ prowadzący
Dyrektor Agnieszka Szczesiak

kontakt new
fb   insta    twitter-logo 7

 

blogi

baner-zajecia-kadra


baner-zajecia-kadra-zew
filmy
strefa-rodzica
projekty

Nasza Galeria

Zobacz jak prowadzone są zajęcia!

Obejrzyj naszą galerię online!

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3